Kwalificatiecommissie 

De kwalificatiecommissie situeert zich binnen de structuur en organisatie van OV3 onder de studiebekrachtiging van de kwalificatiefase.

DE SAMENSTELLING VAN DE KWALIFICATIECOMMISSIE

  • De kwalificatiecommissie wordt voorgezeten door de directeur van de school of diens afgevaardigde.
  • De commissie bestaat uit leden van het onderwijzend personeel en uit deskundigen op het vlak van de te beoordelen kwalificatie, die in aantal het aantal leraren niet mogen overschrijden.
  • De deskundigen worden in de loop van het schooljaar door het schoolbestuur of haar afgevaardigde aangeduid.
  • De kwalificatiecommissie wordt door het schoolbestuur of haar afgevaardigde in de loop van de 1ste trimester van ieder schooljaar samengesteld.

DE ROL VAN DE KWALIFICATIECOMMISSIE

  • De kwalificatiecommissie vergadert ten laatste de eerste maal in de loop van het 2de trimester van het schooljaar. Zij stelt dan een huishoudelijk reglement op waarbij haar werkzaamheden geregeld worden en bepaalt o.m. welke werkstukken die in de loop van het schooljaar zijn vervaardigd, schriften enz., als kwalificatieproef aan haar dienen overgelegd te worden. De kwalificatieproef kan ook de vorm van een eindwerk aannemen.
  • De leden van de kwalificatiecommissie kunnen zich ook in groepen opsplitsen met het oog op een betere regeling van de werkzaamheden. Hierbij dient het gemengd karakter, voor wat de samenstelling van de commissie betreft, behouden te blijven.
  • De leden van de kwalificatiecommissie kunnen voor het vervullen van hun opdracht, in overleg en samen met de directeur of zijn afgevaardigde, de leslokalen tijdens de lesuren bezoeken, zich werkstukken, schriften e.d. laten voorleggen.
  • Het resultaat van de kwalificatieproef is een advies van de kwalificatiecommissie over elke leerling, die tot de proef is toegelaten.