03 680 12 50 info@zonnebos.eu

 Inschrijving

Inschrijven voor het volgende schooljaar kan vanaf de eerste lesdag van maart van het huidige schooljaar.

INFO & INLICHTINGEN

ALGEMEEN

Elke inschrijving gaat gepaard met een grondige kennismakings- en informatieronde. Van bij inschrijving verzamelen wij gegevens weliswaar met respect voor de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Leerlingen die voldoen aan de toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden worden chronologisch ingeschreven. De inschrijving is pas rechtsgeldig nadat de ouders en/of de meerderjarige leerling het schoolreglement en het pedagogisch project van de school ondertekend hebben voor akkoord. De ouders aanvaarden bij inschrijving de bepalingen van dit schoolreglement na te komen.

Voor bepaalde structuuronderdelen in onze school moet je een medisch attest afgeven om ingeschreven te kunnen worden. Voor de opleiding waarin leerlingen rechtstreeks met voedingswaren of -stoffen in aanraking komen en zij die waren of stoffen kunnen verontreinigen of besmetten, moeten de leerlingen medisch geschikt zijn bevonden uit het oogpunt van de federale regelgeving op de consumentenbescherming.

Leerlingen die inschrijven voor de opleiding ‘grootkeukenmedewerker’ in opleidingsvorm 3 moeten bijgevolg een medisch geschiktheidsattest met het oog op het hanteren van levensmiddelen voorleggen.

WEIGERING

Een inschrijving wordt geweigerd:

  • als de leerling niet voldoet aan de toelatings-, overgangs- of instapvoorwaarden voor het onderwijsniveau, opleidingsvorm, type, opleiding en leerjaar op de dag van de effectieve instap
  • als de inschrijving van de leerling tot doel heeft in dat schooljaar afwisselend naar verschillende scholen te gaan
  • als de capaciteit wordt overschreden

Een inschrijving kan geweigerd worden:

Een leerling die uit de school/campus verwijderd werd als gevolg van definitieve uitsluiting bij tuchtmaatregel, kan het lopende, het volgende en het daaropvolgende schooljaar geweigerd worden in de school/campus.

VOORRANGSGROEPEN

Broers en zussen (of kinderen van eenzelfde leefentiteit) van al ingeschreven leerlingen in onze school, hebben inschrijvingsvoorrang op alle andere nieuwe leerlingen bij de inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar. Onder leefentiteit verstaat men “leerlingen met ten minste één gemeenschappelijke ouder of leerlingen met eenzelfde hoofdverblijfplaats”.

Kinderen van personeelsleden hebben eveneens voorrang op alle andere nieuwe leerlingen voor een inschrijving voor het daaropvolgende schooljaar.

De ouders worden voorafgaand aan de inschrijvingsperiode in kennis gesteld van de periode waarin zij aanspraak kunnen maken op de voorrangsregeling en op welke wijze dit moet gebeuren.

CAPACITEITSBEPALING

Via deze link is de capaciteitsbepaling van onze school terug te vinden.