kleur-BuSO-Zonnebos Verzekering

  1. De leerlingen zijn kosteloos verzekerd voor lichamelijk letsel:
  • op school en tijdens leerlingenstages
  • tijdens schooluitstappen
  • op weg naar school en huis en tijdens verplaatsingen binnen schools kader, als ze het normale traject afleggen op het normale tijdstip (als er afgeweken wordt van het gewone lessenrooster moet er een mededeling ter zake staan in de schoolagenda van de leerling).

Ongevallen moeten dadelijk aangegeven worden via het secretariaat van de school. Er wordt een formulier meegegeven, waarop tevens de dokter een luik moet invullen.

Onkosten voor repatriëring t.g.v. ziekte en/of ongeval vallen niet onder de schoolongevallenverzekering.2.

2. De materiële schade is niet gedekt:

Fietsen, bromfietsen of motorfietsen mogen op school gestald worden op de voorziene plaats, voor zover van deze gunst geen misbruik gemaakt wordt en de voertuigen aan alle wettelijke bepalingen voldoen. Zij dienen op slot gestald te worden. Het stallen gebeurt op eigen risico.

3. Alle schoolpolissen werden afgesloten bij Ethias – Prins Bisschopssingel 73; 3500 Hasselt.